ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

ಸಿಬಿ

ಜಿಎಸ್

SAA-W1

SAA-W2

ಯುಎಲ್

CA-Pro65

ತಲುಪಿ

ROHS

ಬಿಎಸ್

CCC

ಪಿಎಸ್‌ಇ

ISO9001